صــبــورم هــنــوز

دوست داشتن دل میخواد نه دلیل

یکــ بآر نگـــاهـم کُــن

هــر شــــب به خودم قـــــول میدَهـــَــم

که ،

تو رآ فَـــرامــوش کـُــنـــَـم ..

امآ ،

عکســَــــت رآ که میبینـــَــم ،

تــــو رآ که هیـــــچ

قولــَــم رآ فــَــراموش میکـُــنـــَــم !!

+ آســـــــــــ مان هـمـ گــاهــــــ ی دلــش مـی گیـــ رد!! ..

مـَـــــــ ن کــه آدمــــــ م .....

[ شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 17:32 ] [ ... ] [ ]